Opowiadania Żeromskiego
      Opowiadania Żeromskiego | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) buntujących się chłopów
b) dezerterów
c) zbiegłych więźniów
d) uciekających powstańców
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Warszawy
b) Radomia
c) Kielc
d) Lublina
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) chemii
b) medycyny
c) matematyki
d) fizyki
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) fleczera
b) aptekarza
c) proboszcza
d) naczelnika poczty
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach brzydoty i biologiczności
b) w oskarżeniu autora
c) w opisach przyrody i krajobrazu
d) w opisie przeżyć bohatera
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Aleksander
c) Alojzy
d) Andrzej
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Kaczym Szczytem
b) Końską Dolą
c) Świńską Krzywdą
d) Krowią Niedolą
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Anglii
b) Szwecji
c) Szwajcarii
d) Belgii
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Przedwiośnie"
d) "Popioły"
Rozwiązanie


Bijakowski kupił willę:
a) na wybrzeżu Krymu
b) na Wyspach Kanaryjskich
c) nad Bałtykiem
d) Nad Morzem Śródziemnym
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) oszczędnością
b) przestępstwem
c) zbrodnią
d) kradzieżą
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) zapach medykamentów
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) dym tytoniowy
d) pogodową aurę
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) matematyki
b) biologii
c) fizyki
d) chemii
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) cholerę
b) tyfus
c) ospę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Szkołę Główną
b) Uniwersytet Lwowski
c) Akademię Medyczną
d) Uniwersytet Wileński
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zapłocie
b) wieś Zabuże
c) wieś Zalesie
d) wieś Zatorze
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) poświęcenia
c) miłości do ojczyzny
d) beznadziejnej walki
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) trzydzieści rubli
b) dziesięć rubli
c) pięć rubli
d) dwadzieścia rubli
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) antykwariusza
b) bibliotekarza
c) korektora
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) inżynierską
b) techniczną
c) rolniczą
d) medyczną
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach śmierci bohatera
b) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
c) w opisach przyrody
d) w wizjach przyszłości bohatera
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Helwinga
b) Kanta
c) Freuda
d) Darwina
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) piętnaście lat
d) siedemnaście lat
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) listopadowego
b) krakowskiego
c) styczniowego
d) wielkopolskiego
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach krajobrazów
b) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
c) w opisach przeżyć bohatera
d) w opisie głodnych ptaków
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) matematycznych
b) prawniczych
c) filologicznych
d) medycznych
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) dziesięciu rosyjskich ułanów
b) sześciu rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) czterech rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 70. XIX wieku
b) w latach 90. XIX wieku
c) w latach 60. XIX wieku
d) w latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Aleksander Głowacki
b) Kielczanin
c) Maurycy Zych
d) Litwos
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) powstańców polskich
b) konserwatywne stronnictwo stańczyków
c) zaborców
d) rosyjską administrację
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) zarządcy
b) dozorcy
c) administratowa
d) woźnicy
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) piętnastu kopiejek
b) dwudziestu kopiejek
c) dziesięciu kopiejek
d) dwudziestu pięciu kopiejek
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy u podstaw
b) idei zachodnioeuropejskich
c) idei pozytywistycznych
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) mieszczaństwa
b) burżuazji
c) wolnych chłopów
d) kleru
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
b) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
c) przydział miesięczny wódki
d) miedza oddzielająca jego pole od innych
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce wagonów kolejowych
b) przy budowie drogi żelaznej
c) w fabryce włókienniczej
d) przy budowie statków morskich
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) odmówił modlitwę
b) przeklął chciwego chłopa
c) przeklął Rosjan
d) błogosławił ojczyznę
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) naczelnikiem poczty i sołtysem
b) wójtem i karczmarzem
c) proboszczem i sędzią
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) nieudolnych powstańców
b) władze pruskie
c) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
d) chciwych chłopów
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) osiem lat
b) cztery lata
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) moralną postawę syna
b) poglądy Polichnowicza
c) synowską wizję przyszłości
d) karierę Bijakowskiego
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) wiosną 1864 roku
b) zimą 1864 roku
c) jesienią 1864 roku
d) latem 1864 roku
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) podpalono jego dom
b) nasłano na niego kontrolę
c) wypowiedziano mu lokum
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) lokaj
c) dziedzic
d) korepetytor
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Anna Zawadzka
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) płaczki
c) czarne chorągwie
d) pootwierane okna
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) kamieniarza
b) szewca
c) szynkarza
d) krawca
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) miesiąc
b) trzy dni
c) tydzień
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Nasielska
b) okolice Warszawy
c) przedmieścia Mławy
d) wieś Wółka
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) ekonomiczno-społecznych
b) obyczajowo-religijnych
c) społeczno-politycznych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) rozmowa z gospodynią
b) czytanie powieści
c) palenie cygar
d) pisanie wierszy
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Paryża
b) Berlina
c) Genewy
d) Zurychu
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: